Osteoarthritis
Rheumatoid Arthritis
Psoriatic Arthritis
Lupus
Osteoporosis
Gout
Ankylosing Spondylitis
Bursitis, tendonitis and other soft tissue syndromes
Fibromyalgia
Raynaud’s Phenomenon
Scleroderma
Sjogren Syndrome
Polyarteritis Nodosa & Wegener’s Granulomatosis
Plus 100 other types of arthritis