Rheumatology Center of San Diego

Excellent care for you and your family

Rheumatology Center of San Diego

Excellent care for you and your family

Nondiscrimination Statement Oct 2016

  • Home
  • Nondiscrimination Statement Oct 2016

ENGLISH

Rheumatology Center of San Diego PC complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. Rheumatology Center of San Diego PC does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.
Rheumatology Center of San Diego PC: Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as: Qualified sign language interpreters, written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats), provides free language services to people whose primary language is not English, such as: qualified interpreters, information writeen in other languages.
If you need these services, contact Joy Pauley. If you believe that Rheumatology Center of San Diego PC has failed to provide these services or discriminate in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with: Joy Pauley, 215 S Hickory Street Suite 114 Escondido, CA 92025, Tel: 858-3362810, Fax: 949-7987990, joy@rheumsd.com. You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a greivance, Joy Pauley is available to help you.
You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at: U.S. Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue, SW, Room 509F, HHH Building, Washington, D.C. 20201 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD). Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

 

Español (Spanish)

Rheumatology Center of San Diego PC cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Rheumatology Center of San Diego PC no excluye a las personas ni las trata de forma diferente debido a su origen étnico, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Rheumatology Center of San Diego PC: • Proporciona asistencia y servicios gratuitos a las personas con discapacidades para que se comuniquen de manera eficaz con nosotros, como los siguientes: ○ Intérpretes de lenguaje de señas capacitados. ○ Información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos accesibles, otros formatos). • Proporciona servicios lingüísticos gratuitos a personas cuya lengua materna no es el inglés, como los siguientes: ○ Intérpretes capacitados. ○ Información escrita en otros idiomas. Si necesita recibir estos servicios, comuníquese con Joy Pauley. Si considera que Rheumatology Center of San Diego PC no le proporcionó estos servicios o lo discriminó de otra manera por motivos de origen étnico, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, puede presentar un reclamo a la siguiente persona: Joy Pauley, 215 S Hickory Street Suite 114 Escondido, CA 92025, Tel: 858-3362810, Fax: 949-7987990, joy@rheumsd.com. Puede presentar el reclamo en persona o por correo postal, fax o correo electrónico. Si necesita ayuda para hacerlo, Joy Pauley, está a su disposición para brindársela. También puede presentar un reclamo de derechos civiles ante la Office for Civil Rights (Oficina de Derechos Civiles) del Department of Health and Human Services (Departamento de Salud y Servicios Humanos) de EE. UU. de manera electrónica a través de Office for Civil Rights Complaint Portal, disponible en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o bien, por correo postal a la siguiente dirección o por teléfono a los números que figuran a continuación: U.S. Department of Health and Human Services 200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building Washington, D.C. 20201 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD) Puede obtener los formularios de reclamo en el sitio web http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

 

繁體中文 (Chinese)

Rheumatology Center of San Diego PC 遵守適用的聯邦民權法律規定,不因種族、膚色、民族血統、年 齡、殘障或性別而歧視任何人。Rheumatology Center of San Diego PC 不因種族、膚色、民族血統、年齡、殘障 或性別而排斥任何人或以不同的方式對待他們。 Rheumatology Center of San Diego PC: • 向殘障人士免費提供各種援助和服務,以幫助他們與我們進行有效溝通,如: ○ 合格的手語翻譯員 ○ 以其他格式提供的書面資訊(大號字體、音訊、無障礙電子格式、其他格式) • 向母語非英語的人員免費提供各種語言服務,如: ○ 合格的翻譯員 ○ 以其他語言書寫的資訊 如果您需要此類服務,請聯絡 Joy Pauley 如果您認為 Rheumatology Center of San Diego PC 未能提供此類服務或者因種族、膚色、民族血統、年 齡、殘障或性別而透過其他方式歧視您,您可以向 Joy Pauley 提 交投訴,郵寄地址為 215 S Hickory Street Suite 114 Escondido, CA 92025,電話號碼為 858-3362810,傳真為 949-7987990,電子信箱為 joy@rheumsd.com。您可以親自提交 投訴,或者以郵寄、傳真或電郵的方式提交投訴。如果您在提交投訴方面需要幫助,Joy Pauley 可以幫助您。 您還可以向 U.S. Department of Health and Human Services(美國衛生及公共服務部)的 Office for Civil Rights(民權辦公室)提交民權投訴,透過 Office for Civil Rights Complaint Portal 以電子方式投訴:https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf,或者透過郵寄或電話的方式投訴: U.S. Department of Health and Human Services 200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building Washington, D.C.20201 1-800-368-1019,800-537-7697 (TDD)(聾人用電信設備) 登入 http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html 可獲得投訴表格。

 

Tiếng Việt (Vietnamese)

Rheumatology Center of San Diego PC tuân thủ luật dân quyền hiện hành của Liên bang và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính. Rheumatology Center of San Diego PC không loại trừ mọi người hoặc đối xử với họ khác biệt vì chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính. Rheumatology Center of San Diego PC: • Cung cấp dịch vụ hỗ trợ miễn phí cho những người khuyết tật để giao tiếp với chúng tôi có hiệu quả, như: ○ Thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu đủ năng lực ○ Thông tin bằng văn bản ở các định dạng khác (chữ in lớn, âm thanh, định dạng điện tử có thể tiếp cận, các định dạng khác) • Cung cấp miễn phí các dịch vụ ngôn ngữ cho những người có ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh, như: ○ Thông dịch viên đủ năng lực ○ Thông tin được trình bày bằng ngôn ngữ khác Nếu bạn cần những dịch vụ này, hãy liên hệ [Name of Civil Rights Coordinator] Nếu bạn tin rằng Rheumatology Center of San Diego PC không cung cấp những dịch vụ này hoặc phân biệt đối xử theo cách khác dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính, bạn có thể nộp đơn khiếu nại với: Joy Pauley, 215 S Hickory Street Suite 114 Escondido, CA 92025, Tel: 858-3362810, Fax: 949-7987990, joy@rheumsd.com. Bạn có thể trực tiếp nộp đơn khiếu nại hoặc gửi qua đường bưu điện, chuyển fax, hoặc email. Nếu bạn cần trợ giúp nộp đơn khiếu nại, [Name and Title of Civil Rights Coordinator] sẵn sàng giúp bạn. Bạn cũng có thể nộp đơn khiếu nại về dân quyền lên U.S. Department of Health and Human Services (Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ), Office for Civil Rights (Văn Phòng Dân Quyền) bằng hình thức điện tử qua Office for Civil Rights Complaint Portal, có trên trang https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, hoặc qua đường bưu điện hoặc bằng điện thoại tại: U.S. Department of Health and Human Services 200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building Washington, D.C. 20201 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD) Các mẫu khiếu nại có trên trang http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html

 

한국어 (Korean)

Rheumatology Center of San Diego PC 은(는) 관련 연방 공민권법을 준수하며 인종, 피부색, 출신 국가, 연령, 장애 또는 성별을 이유로 차별하지 않습니다.  Rheumatology Center of San Diego PC 은(는) 인종, 피부색, 출신 국가, 연령, 장애 또는 성별을 이유로 누군가를 배제하거나 다른 방식으로 대우하지 않습니다. Rheumatology Center of San Diego PC: • 장애인들이 저희와 효과적으로 의사소통할 수 있도록 다음과 같은 무료 지원과 서비스를 제공합니다. ○ 자격있는 수화 통역자 ○ 다른 형식의 서면 정보(큰 활자, 음성, 사용 가능한 전자 형식, 기타 형식) • 주로 사용하는 언어가 영어가 아닌 이들에게는 다음과 같은 무료 언어 서비스를 제공합니다. ○ 자격있는 통역자 ○ 다른 언어로 작성된 서면 정보 이러한 서비스가 필요하시면  Joy Pauley,에 연락하십시오. Rheumatology Center of San Diego PC 이(가) 인종, 피부색, 출신 국가, 연령, 장애 또는 성별을 이유로 이러한 서비스를 제공하지 않거나 다른 방식으로 차별했다고 생각하시는 경우 Joy Pauley, 215 S Hickory Street Suite 114 Escondido, CA 92025, Tel: 858-3362810, Fax: 949-7987990, joy@rheumsd.com (으)로 연락하여 불만을 제기하실 수 있습니다. 직접 방문하거나 우편, 팩스 또는 이메일로 불만을 제기하실 수 있습니다. 불만 제기와 관련하여 도움이 필요하시면,  Joy Pauley (으)로부터 지원을 받으실 수 있습니다. 또한 공민권 민원을 미국 Department of Health and Human Services(보건복지부), Office for Civil Rights(시민권 사무국)에 https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf에 있는 시민권 사무국 민원 포털을 통해 전자 방식으로 제출하거나 우편이나 전화로 제출할 수 있습니다. 주소 및 연락처는 다음과 같습니다. U.S. Department of Health and Human Services 200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building Washington, D.C. 20201 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD) 민원 양식은 http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html에 있습니다

 

Tagalog (Tagalog – Filipino)

Sumusunod ang Rheumatology Center of San Diego PC sa mga naaangkop na Pampederal na batas sa karapatang sibil at hindi nandidiskrimina batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian. Ang Rheumatology Center of San Diego PC ay hindi nagtatangi ng mga tao o hindi nagpapakita ng ibang pakikitungo dahil sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian. Ang  Rheumatology Center of San Diego PC ay: • Nagbibigay ng mga libreng tulong at serbisyo sa mga taong may kapansanan upang mahusay silang makipag-ugnayan sa amin, gaya ng: ○ Mga kwalipikadong interpreter ng sign language ○ Nakasulat na impormasyon sa iba pang mga format (malaking print, audio, mga naaaccess na electronic na format, iba pang mga format) • Nagbibigay ng mga libreng serbisyo sa wika sa mga taong hindi Ingles ang pangunahing wika, gaya ng: ○ Mga kwalipikadong interpreter ○ Impormasyong nakasulat sa iba pang mga wika Kung kailangan mo ang mga serbisyong ito, makipag-ugnayan kay Joy Pauley Kung naniniwala kang hindi naibigay ng Rheumatology Center of San Diego PC ang mga serbisyong ito o nandiskrimina ito sa ibang paraan batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian, maaari kang maghain ng karaingan sa: Joy Pauley, 215 S Hickory Street Suite 114 Escondido, CA 92025, Tel: 858-3362810, Fax: 949-7987990, joy@rheumsd.com. Maaari kang maghain ng karaingan nang personal o sa pamamagitan ng koreo, fax o email. Kung kailangan mo ng tulong sa paghahain ng karaingan, narito si Joy Pauley upang tulungan ka. Maaari ka ring maghain ng reklamo sa mga karapatang sibil sa U.S. Department of Health and Human Services (Kagawaran ng Mga Serbisyong Pangkalusugan at Pantao ng U.S.), Office for Civil Rights (Tanggapan para sa Mga Karapatang Sibil), sa electronic na paraan sa Office for Civil Rights Complaint Portal, na makikita sa https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o sa pamamagitan ng koreo o telepono sa: U.S. Department of Health and Human Services 200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building Washington, D.C. 20201 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD) Ang mga form ng reklamo ay makukuha sa http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

 

Русский (Russian)

Rheumatology Center of San Diego PC соблюдает применимое федеральное законодательство в области гражданских прав и не допускает дискриминации по признакам расы, цвета кожи, национальной принадлежности, возраста, инвалидности или пола. Rheumatology Center of San Diego PC не исключает людей и не относится к ним по-разному из-за расы, цвета кожи, национальной принадлежности, возраста, инвалидности или пола. Rheumatology Center of San Diego PC: • Для эффективного взаимодействия предоставляет безвозмездную помощь и оказывает услуги людям с ограниченными возможностями, а именно: ○ услуги квалифицированных сурдопереводчиков; ○ письменную информацию в других форматах (крупный шрифт, аудио формат, доступные электронные форматы, прочие форматы). • Предоставляет бесплатные услуги перевода людям, для которых английский не является основным языком, а именно: ○ услуги квалифицированных переводчиков; ○ письменную информацию на других языках. Если вы нуждаетесь в таких услугах, обратитесь к Joy Pauley Если вы считаете, что в Rheumatology Center of San Diego PC вам не предоставили указанных услуг или иным образом дискриминировали вас по признакам расы, цвета кожи, национальной принадлежности, возраста, инвалидности или пола, вы можете подать жалобу: Joy Pauley, 215 S Hickory Street Suite 114 Escondido, CA 92025, Tel: 858-3362810, Fax: 949-7987990, joy@rheumsd.com. Вы можете подать жалобу лично или отправить по почте, факсу или электронной почте. Если вам нужна помощь в подаче жалобы, вам поможет [Name and Title of Civil Rights Coordinator]. Вы также можете подать жалобу о нарушении гражданских прав в U.S. Department of Health and Human Services (Министерство здравоохранения и социальных служб США), Office for Civil Rights (Управление по гражданским правам), в электронном виде через Office for Civil Rights Complaint Portal, доступный по ссылке: https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, по почте или по телефону: U.S. Department of Health and Human Services 200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building Washington, D.C. 20201 (США) 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD) Бланки жалобы доступны по адресу: http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html

 

 

 

ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-858-3362810

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-858-3362810

 

 

Rheumatology Center of San Diego PC. Copyright 2019. All Rights Reserved.